میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد

میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد

آخرین ویرایش : یکشنبه 18، اسفند 1398

حضرت علی علیه السلام: هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست.


علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را----------که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين-----------به علي شناختم به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند-------------چو علي گرفته باشد سر چشمه ي بقا را

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ---------به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو اي گداي مسکين در خانه ي علي زن----------که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را

بجز از علي که گويد به پسر که قاتل من-----------چو اسير تست اکنون به اسير کن مدارا

بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب--------------که علم کند به عالم شهداي کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان-----------چو علي که ميتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت------متحيرم چه نامم شه ملک لافتي را

بدو چشم خون فشانم هله اي نسيم رحمت-------که ز کوي او غباري به من آر توتيا را

به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت----------چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان--------که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چوناي هردم ز نواي شوق او دم----------که لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را:

«همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي-----به پيام آشنائي بنوازد و آشنا را»

ز نواي مرغ يا حق بشنو که در دل شب----------غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا.